Vrijheid van keuze

Van af het eerste begin gaf God de mensheid de macht om te kiezen tussen goed en kwaad, gehoorzaamheid en opstand, leven en dood. Tot het eerste paar zei Hij: ‘Van alle bomen van deze hof zult gij vrij eten; maar van de boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten; want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij de dood sterven’ (Genesis 2:16-17.).
Er zijn enkele interessante punten om in dit Schriftgedeelte te beschouwen:
1. God zei, dat zij vrij konden eten van elke boom in de hof. Hier is ware vrijheid, gevonden in gehoorzaamheid aan God.
2. Anderzijds belette God Adam niet van de verboden vrucht te eten, maar openbaarde hem het gevolg van ongehoorzaamheid. Een bekende prediker heeft keuzevrijheid een “verschrikkelijke vrijheid” genoemd, met alle gevolgen van dien. Inderdaad moeten wij altijd zorgvuldig nadenken voor wij een beslissing nemen, vooral als het mogelijk iets kan betekenen, dat tegengesteld is aan Gods wil. Het is van vitaal belang om verstandig gebruik te maken van onze keuzevrijheid. Aan Kaïn en Abel was ook keuzevrijheid gegeven tussen het volgen van Gods aanwijzingen betreffende ware aanbidding ten opzichte van het doen van hun eigen wil. Abel koos de eerste en Kaïn de tweede. Wij kennen heel goed het gevolg van hun keuze.
Alvorens het beloofde land binnen te gaan maakte Mozes twee opties aan Israël bekend: ‘Het leven en de dood heb ik u voorgesteld, de zegen en de vloek! Kiest dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw zaad’ (Deuteronomium 30:19). Wij kunnen kiezen tussen leven en dood, maar de Heer raadt ons ten sterkste aan om het leven te kiezen. Dit is een zeer verstandige keuze.
Vlak voor zijn dood nodigde Jozua Israël uit om hun gelofte om de Heer te gehoorzamen te vernieuwen. Hij zei tegen hen: ‘Doch zo het kwaad is in uw ogen de Heere te dienen, kiest u heden, wie gij dienen zult; hetzij de goden, welke uw vaders, die aan de andere zijde der rivier waren, gediend hebben, of de goden der Amorieten, in wier land gij woont; maar aangaande mij, en mijn huis, wij zullen de Heere dienen!’ (Jozua 24:15). Jozua maakte duidelijk, dat die goden van Kanaän hun land niet konden houden. Maar Israël was vrij om te kiezen.
Tijdens de grote afval in de tijd van koning Achab legde Elia, Gods boodschapper, twee opties het volk voor: ‘Hoelang hinkt gij op twee gedachten? Zo de Heere God is, volgt Hem na, en zo het Baäl is, volgt hem na!’ (1 Koningen 18:21).
Voor die dag had Israël drie en een half jaar geleden, omdat zij op Baäl vertrouwden. Wat zou de verstandige keuze zijn? Maar zij waren vrij om Baäl te kiezen en de verschrikkelijke gevolgen te lijden.
In Matthéüs 7:13-14 plaatste Christus voor Zijn toehoorders twee wegen en legde de zekere gevolgen van beide uit: ‘Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die door deze ingaan; want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die deze vinden.’ Ook in dit opzicht beveelt Christus ons sterk aan om binnen te gaan door de enge poort. Maar wij zijn vrij om te kiezen, welke weg wij willen volgen: leven of dood.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog moesten de Zevende Dags Adventisten kiezen tussen
*God gehoorzamen en verdrukking en vervolging ondergaan van het land, of
*De burgerlijke autoriteiten gehoorzamen en het misnoegen van God ondergaan.
Een klein overblijfsel, door Gods genade, koos om de Tien Geboden van Gods wet te gehoorzamen, en zij werden uitgesloten van de gemeente, die zij liefhadden en vervolgd door de autoriteiten. Dit getrouwe standpunt resulteerde in het begin van de Zevende Dags Adventisten Reformatiebeweging.
Onder de prediking van de boodschap van de derde engel zal iedereen kiezen tussen
*Het ontvangen van het teken van God en het ondergaan van de vervolging van de burgerlijke en godsdienstige autoriteiten, of
*Het ontvangen van het merkteken van het beest en de zeven laatste plagen ondergaan. (Zie Openbaring 13 het hele hoofdstuk en 14:9-13).
Welke weg zullen wij kiezen? Alleen door Gods genade kunnen wij het juiste pad kiezen en trouw zijn aan de Heer.

Dit is een publicatie uit de Reformatie Nieuws 3 2018