Een bericht van de president: Een gezegend nieuw jaar

Een bericht van de president Davi Paes Silva: Een gezegend nieuw jaar.

Geliefde broeders en zusters van de Reformatiebeweging over de hele wereld,

Moge de Heere Jezus Christus met u zijn, nu wij het einde van 2017 en het begin van 2018 naderen!

De Inspiratie geeft ons deze van pas komende waarschuwingen:

“De tijd, waarin wij leven, is ernstig en belangrijk. De Geest van God wordt langzaam maar zeker van de aarde teruggetrokken. Plagen en oordelen vallen al op hen, die de genade van God verachten. De rampen op het land en op zee, de onzekere situatie in de samenleving en de oorlogsgeruchten zijn onheilspellend. Ze voorspellen komende gebeurtenissen van een enorme omvang.

De handlangers van de boze handelen en mobiliseren hun krachten. Ze versterken zich voor de laatste grote crisis. In onze wereld zullen zich spoedig grote veranderingen voltrekken en de laatste gebeurtenissen zullen snel op elkaar volgen.” –Getuigenissen voor de Gemeente 9, blz. 17.

“De tijd is nabij, dat er op aarde een smart zal zijn, die door geen menselijke balsem geheeld kan worden. Gods Geest trekt zich terug. Rampen op zee en land volgen elkaar steeds sneller op. Hoe vaak horen we van aardbevingen en orkanen, van verwoestingen door vuur en overstromingen, met grote verliezen van levens en bezittingen! Schijnbaar zijn deze rampen grillige uitbarstingen van ongebreidelde, onbeheerste natuurkrachten, waarover de mens absoluut geen zeggenschap heeft; maar in al deze dingen zijn Gods bedoelingen te ontdekken. Ze vormen middelen, waardoor Hij mannen en vrouwen tracht wakker te schudden om zich bewust te worden van hun gevaarlijke toestand.” –Profeten en Koningen, blz. 173.

Het lezen van bovenstaande teksten lijkt misschien, alsof wij het laatste nieuws lezen, ook al zijn deze waarschuwingen meer dan 100 jaar geleden geschreven.

Hoe verloopt onze voorbereiding in afwachting van de gebeurtenissen van de laatste dag, gezien de werkelijkheid dat wij er getuigen van zijn?

De apostel Petrus, die leefde aan het begin van het christelijke tijdperk, schreef: ‘Maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen verbranden. Daar dan deze dingen alle vergaan, hoedanigen behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid! Verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods, in welke de hemelen, door vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan, en de elementen brandende zullen versmelten. Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in welke gerechtigheid woont’ (2 Petrus 3:10-13).

Naarmate wij dit nieuwe jaar naderen, moeten we onze geestelijke toestand bekijken als individuen, als gezinnen en als een gemeente.

Wij moeten ons afvragen: Hoeveel tijd heb ik besteed aan het dagelijks, biddend bestuderen van de Schrift? Hoe zit het met onze gezinsaltaren? Hebben wij ‘s morgens en ‘s avonds samen aandacht gehouden? Maken wij de nodige voorbereidingen voor de Sabbat? Gaan wij naar onze gebedsbijeenkomsten?

In het boek De Wens der Eeuwen geeft Ellen G. White de raad om een ​​uur per dag te besteden aan het bestuderen van vooral de laatste gebeurtenissen van het leven van Christus. Deze oefening zou onze geestelijke toestand meer versterken dan enig andere godsdienstige taak. Wij moeten met Jezus meegaan naar Getsémané en naar Golgotha om de hoge prijs van verlossing te begrijpen en hoe vreselijk zonde is in de ogen van God.

Onze eeuwige verlossing en die van ons gezin moeten onze hoogste prioriteit zijn. Jezus verklaarde: ‘Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen (voedsel, kleding, onderdak) zullen u toegeworpen worden’ (Mattheus 6:33).

Als wij de grote crisis, die voor ons is, beschouwen, erkennen wij onze zwakheid en menselijke beperking om de komende beproevingen het hoofd te bieden, maar wij hebben een wonderbare belofte in Hebreeën 4:16: ‘Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd’.

Ter afronding van deze boodschap zou ik sterk aanbevelen, dat wij:

  • Tijd nemen om elke dag biddend het Woord van God te bestuderen.
  • Het gezinsaltaar (ochtend- en avondaandacht) herstellen om ons huis tot een Bethel (de poort van de hemel) te maken.
  • Het leven, de zending, de dood, de opstanding van Christus, Zijn bemiddeling in het Heilige der Heiligen en Zijn tweede komst in heerlijkheid bestuderen.
  • Het boek De Wens der Eeuwen bestuderen. Na de Bijbel is dit boek het beste hulpmiddel om Christus te kennen.
  • Bidden en werken voor de eenheid van Gods volk over de hele wereld, als antwoord op het gebed van Christus vóór Zijn kruisiging.
  • De Sabbat van de zevende dag houden, de grenzen ervan eerbiedigen en deze maken tot een wonderbare dag, een speciale tijd van gemeenschap met God en het gezin in de natuur, zoveel mogelijk.
  • Serieus acht slaan op het ‘elfde gebod’, elkaar liefhebben zoals Christus ons heeft liefgehad.
  • Tijd besteden aan zendingswerk, persoonlijk en als gemeente.

Eeuwig met Christus te zijn is de moeite waard om afstand te doen van alle dingen, die een belemmering vormen voor onze verlossing. Wat Satan ons aanbiedt, is te goedkoop in vergelijking met die dingen, die ‘het oog niet heeft gezien, het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft voor hen, die Hem liefhebben’.

Christus zei: ‘Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf, en neme zijn kruis op en volge Mij’ (Mattheus 16:24).

Zijn wij bereid dit te doen? Moge de Heer ons genade geven om aan deze eenvoudige voorwaarden te voldoen!

 

Uw broeder in de gezegende hoop,

Davi Paes Silva

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *